» Bánh cưới

 » Bánh cưới

BK-2
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.400.000
 
BK-3
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.400.000
 
BK-4
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 3.100.000
 
BK-5
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.900.000
 
BK-6
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.700.000
 
BK-7
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 3.900.000
 
BK-8
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 2.500.000
 
BK-9
Bánh kem cưới 5 tầng
Giá bán: 2.700.000
 
BK-10
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 3.100.000
 
BK-11
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 3.600.000
 
BK-12
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 3.300.000
 
BK-13
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 3.200.000
 
BK-14
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 3.100.000
 
BK-15
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.800.000
 
BK-16
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 3.700.000
 
BK-16
Bánh kem cưới 3 tầng
Giá bán: 2.900.000
 
BK-16
Bánh kem cưới 4 tầng
Giá bán: 3.600.000